Ndryshime të rëndësishme në përfitimet e fëmijëve nga 01.01.2018

Aplikimi për lejimin e fëmijës mund të paraqitet në mënyrë retroaktive deri në 2017 deri në katër vjet. Nga 01.01.2018 zbatohet periudha e shkurtuar prej 6 muajsh.

Ndihma për fëmijë dhe ndihmat për fëmijë rriten nga viti 2018. Ndihma për fëmijën e parë dhe të dytë është 194 euro, për fëmijën e tretë 200 euro dhe për fëmijën e katërt dhe çdo fëmijë shtesë 225 euro secila. Ndihma për fëmijët është 2.394 Euro.

* Fushat e detyrueshme